Logo
Regionální zástupce PZP Heating a.s.
kompletní pohoda domova

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

     
  Připravujeme
on-line nákup
e-shop
     

Obecně o solárních systémech

Oblast energetiky je v posledních letech velmi častým předmětem nejrůznějších diskusí. Ceny energií jsou nestabilní a vydávají se za ně stále vysoké částky. Současné intenzivní využívání zdrojů s sebou přináší zásadní problémy:

 • Vyčerpání neobnovitelných zdrojů
 • Oteplování planety a rozpouštění ledovců
 • Posun klimatických podmínek - časté záplavy hrozící v létě i v chladnějších měsících
 • Nejrůznější alergické projevy nových generací

Palivo, z něhož je odčerpána energie, zůstává nepříjemným odpadem, který zatěžuje životní prostředí:

 • ze spotřeby fosilních paliv zůstávají oxidy dusíku, oxid siřičitý, atd…
 • výroba elektřiny jadernou elektrárnou s sebou přinese na dlouhou dobu tuny radioaktivního odpadu

Podmínkou existence dalších generací je tedy ideový i behaviorální posun od neobnovitelných zdrojů ke zdrojům obnovitelným a ekologicky čistým.

Vhodný energetický zdroj by měl mít dostatečnou kapacitu pro pokrytí potřeb lidstva, být přijatelný cenově a samozřejmě nezatěžovat životní prostředí.
Všechny tyto parametry splňuje právě Slunce. Podle odhadů astronomů Slunce bude svítit ještě dalších 5 miliard let, což je možno z hlediska lidských měřítek považovat za nekonečno. Ze Slunce dopadá na zem asi 15000 krát více energie než se spotřebuje z neobnovitelných zdrojů za stejný čas. Tím by se měl sluneční potenciál dostat výrazně do popředí.

Proti sobě stojí dvě reality:

 • Neobnovitelné zdroje působí při své spotřebě nezměrné škody na životním prostředí.
 • Nevyčerpatelné zdroje, které svým objemem dalece převyšují ty vyčerpatelné, nepůsobící při své spotřebě žádné škody.

Existuje však povědomí, že lidé jsou na neobnovitelných zdrojích závislí a alternativní zdroje jsou v energetice stále ještě posunuty do okrajové role.

Přesto přes všechno se na alternativní zdroje začíná postupně klást stále větší důraz. Za všechny "pro" argumenty hovoří stanovisko EU. Podmínkou pro přijetí do EU je 6 procentní podíl alternativních zdrojů energie na celkových energetických zdrojích státu. Že máme v tomto směru hodně co dohánět netřeba zdůrazňovat.
Sluneční záření dopadá na celou plochu naší republiky a tudíž jej lze velmi dobře využít. 70% dopadajících paprsků připadá na období duben - září a 30 % zbývá na říjen - březen. Z toho energetického rozložení vyplývají možnosti využití solární energie a při dobré účinnosti solárního systému lze získat i poměrně velký výkon.

Dopadající energii dokážeme pomocí technických zařízení přeměnit na teplo. Využití sluneční energie je v podstatě dvojí:

 • Pasivní - transparentní střechy, skleníky, zimní zahrady…
 • Aktivní - podle způsobu přeměny (na teplo, na elektřinu), doby využití (sezónní, celoroční)

Principy fungování

Principy fungování solárních systémů jsou dva:

A to buď pracující:

 • Jednookruhově (průtočný systém - ohřívá se přímo voda)
 • Dvouokruhově (systém s výměníkem - ohřívá se nejprve nemrznoucí směs, ta až předává tepelnou energii do vody)

Doporučené podmínky pro efektivní solární systém

 • Vhodný sklon střechy - umístění kolektorové plochy je nejefektivnější pod úhlem cca 45° v případě, že jde o systémy s celoročním využitím. Je to kompromisní řešení mezi úhlem dopadu slunečních paprsků v létě a v zimě.
  U sezónního využití se pak volí příslušný sklon: např. u sezónního ohřevu bazénů je vhodnější instalovat kolektorovou (absorpční) plochu do 30°, naopak v případě přitápění teplovzdušným kolektorem, jehož využití připadá na podzim, zimu a jaro se volí sklon 90° (instaluje se na fasádu), neboť v zimě svítí slunce více z horizontu.
 • Vhodná orientace střechy - ideální je čistý jih případně mírný odklon na jihojihozápad (do 15° od jihu. Je to z důvodu "putování" slunce po obloze. Slunce míří od východu na západ přes jižní stranu nikoliv přes severní, proto při orientaci kolektorové plochy na jih je tato schopna absorbovat téměř veškeré celodenní sluneční záření a tím i docílit maximální účinnosti.
 • V případě, že zákazník nemá vhodně orientovanou a skloněnou střechu, je možno kolektorovou plochu umístit i na jiný vhodný terén, např. do zahrady, pod zábradlí na balkoně apod.
 • Kolektory lze instalovat na sedlovou i rovnou střechu a na jakoukoliv střešní krytinu (tašky, šindele, plech, eternit,…), případně je integrovat do střešní krytiny nebo fasády.
 • Ekologicko-ekonomické smýšlení s orientací na budoucnost
 • Vlastnit do začátku pár peněz…

K čemu slouží solární systémy

Solární systémy mají tři základní způsoby využití:

 • Ohřev teplé užitkové vody (TUV)
 • Ohřev bazénu
 • Přitápění

Velmi často se tyto tři účely kombinují a to především ve spojení:

 • Ohřev TUV + ohřev bazénu
 • Ohřev TUV + přitápění
 • Ohřev TUV + ohřev bazénu + přitápění

Schémata těchto propojení s komentářem naleznete zde...

V nabídce naší společnosti naleznete unifikované solární komplety, ty však slouží spíše zákazníkovi pro cenovou představu. Vcelku zásadně preferujeme individuální přístup k zákazníkovi a jeho potřebám a možnostem, k čemuž využíváme formuláře dotazník zakázky, ve kterém se dozvíme důležité informace pro navržení nejvhodnějšího solárního systému.

Solární systém je výhodný i pro Vás!

Návrhy solárních systémů s řešením technické i ekonomické problematiky včetně cenového rozpočtu pro vás uděláme samozřejmě zdarma. Takže budete vědět, do čeho jdete!

Investice do kvalitního solárního systému je určitě výhodná. Od okamžiku nainstalování jste zcela nezávislí na pohybu cen jiných energií a už jen šetříte. Po uplynutí doby návratnosti dokonce vyděláváte a to tím více, čím jsou dražší ceny jiných energií! Samozřejmě je nutné, aby solární systém přežil svou vlastní dobu návratnosti. Naše solární kolektory i ostatní komponenty solárních systémů jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů zaručujících dlouhodobou životnost. O kolektorech a komponentech solárních systémů naleznete více informací v sekci katalog.