Logo
Regionální zástupce PZP Heating a.s.
kompletní pohoda domova

TEPELNÁ ČERPADLA

     
  Připravujeme
on-line nákup
e-shop
     Co se běžně o tepelných čerpadlech nedočtete (FAQ):

Jaké tepelné čerpadlo zvolit?
Jak dlouho trvá instalace tepelného čerpadla země voda x vzduch voda?
Jaký je rozdíl v investičních nákladech tepelných čerpadel země voda x vzduch voda?
Jaký je rozdíl v provozních nákladech čerpadel země voda x vzduch voda?
Jak funguje tepelné čerpadlo?
Co znamenají termíny „vzduch-voda“; „země-voda“; „voda-voda“?
Co je topný faktor?
Jaká je hlučnost tepelného čerpadla?
Nebude venkovní jednotka tepelného čerpadla „vzduch-voda“ obtěžovat hlukem sousedy?
Mohu tepelné čerpadlo použít ve stávající otopné soustavě?
Jaká je životnost tepelného čerpadla?
Jaké poskytujete záruky na tepelné čerpadlo?

Jaký druh tepelného čerpadla zvolit?

Rozhodli jste se využít pro vytápění Vašeho objektu tepelné čerpadlo a přemýšlíte, jaký bude pro Vás nejvhodnější systém tepelného čerpadla? Jako český výrobce všech 3 typů tepelných čerpadel, tj. čerpadel země voda, vzduch voda a voda voda, jsme pro Vás připravili ekonomické a provozní srovnání tepelných čerpadel podle zdroje nízkopotenciálního tepla. Protože tepelná čerpadla voda voda nemají v ČR díky nedostatku mnoho možností využít vodu jako primární zdroj energie velké uplatnění, budeme srovnání směřovat především mezi tepelná čerpadla země voda a vzduch voda.Tepelná čerpadla vzduch voda zažívají v posledních letech velký rozkvět a to především díky rozšíření pracovních teplot, při kterých tepelná čerpadla ještě mohou efektivně pracovat, a to až na mínus 25 °C. Určitou nevýhodou tepelných čerpadel vzduch voda je závislost jejich výkonu na teplotě okolního vzduchu a tedy nutnosti použít ještě doplňkový zdroj tepla. S nižší venkovní teplotou klesá výkon tepelného čerpadla, naopak ale s vyšší teplotou výkon stoupá. Pokles výkonu při nižších teplotách je plně kompenzován v teplejším období, které tento nedostatek vyrovná. Pro své nízké pořizovací náklady jsou tepelná čerpadla stále oblíbenější. Nová vzduchová tepelná čerpadla mají špičkové výkonnostní parametry, nízkou hlučnost a jejich instalace je značně jednodušší a rychlejší než je tomu u čerpadel typu země voda. Zdrojem nízkopotencionálního tepla je pro ně vzduch, kterého je všude dostatek. Teplo odebrané okolnímu vzduchu je bezprostředně vzduchu vráceno tepelnými ztrátami objektu, tento typ tepelného čerpadla je z ekologického hlediska nejvýhodnější. S nižšími pořizovacími náklady mají vzduchová tepelná čerpadla rychlejší ekonomickou návratnost. Chcete pomocí tepelného čerpadla nejen topit, ale také ohřívat teplou užitkovou vodu a Váš bazén i v letním období? Pak je pro Vás vzduchové tepelné čerpadlo tím nejlepším řešením!Tepelná čerpadla země voda využívají obnovitelnou energii akumulovanou v půdě. Teplo je ze země odebíráno pomocí plošných kolektorů nebo pomocí zemních sond (vrtů). Nejluxusnější, ale také investičně nejdražší variantou s nejlepším topným faktorem je tepelné čerpadlo systému země voda s hloubkovým vrtem, které pracuje dle potřebného výkonu s hlubinnými sondami v hloubce 80 -150 metrů. Tento systém využívá geotermální energie Země. Výhodou použití tepelného čerpadla s vrty je nezávislost na venkovní teplotě, protože teplota v těchto hloubkách je po celý rok stálá, cca 10°C a vysoký topný faktor i v nejchladnějším období. Tepelné čerpadlo může pracovat i při velmi nízkých venkovních teplotách bez pomoci druhého doplňkového zdroje topení. Odebíráním tepla z okolí vrtů však dochází k ochlazování okolí vrtu ve tvaru připomínající kužel. Kvůli vymrzání by vrty nikdy neměly být umístěny pod půdorysem vytápěného objektu a po topné sezóně je nutná regenerace vrtů. Tzn. vrt na letní období odstavit, aby načerpal zpět vydanou energii. Z ekonomických důvodů se většinou tepelná čerpadla země voda nenavrhují na 100% potřebu tepelné ztráty domu. Rychlejší návratnosti investice do tepelného čerpadla země voda dosáhneme kombinací s druhým zdrojem energie například s elektrokotlem. Rádi Vám návratnost investice do tepelného čerpadla země voda a spotřebu topení vypočítáme přesně podle Vašeho objektu!Tepelné čerpadlo země voda se zemním kolektorem využívá díky svému umístění cca 1,5 až 2 m pod povrchem nikoliv geotermální energii Země, ale energii akumulovanou ze Slunce. U zemních kolektorů dochází k podobnému jevu vymrzání jejich okolí jako je tomu u vrtů. V hloubce 1,5 – 2 metry není stálá teplota, proto je nutné u tohoto typu počítat s doplňkovým zdrojem energie např. s elektrokotlem. Výhodou zemního kolektoru oproti vrtu je fakt, že výkopové práce a položení kolektorů je možné provézt částečně svépomocí. Bezpodmínečně nutné je použití kvalitního materiálu pro vystrojení půdního kolektoru. Není pravdou, že nad zemním kolektorem ani tráva neroste, i když k určitému vegetačnímu zpoždění docházet může. Pozemek, kde je instalován zemní kolektor není možné využít na stavební účely nebo k výsadbě stromů. Zajímavé jsou instalace zemních kolektorů na dno rybníků, napište si o více informací.

U tepelného čerpadla země voda všeobecně platí, že doporučený počet provozních hodin je 2000 hodin za rok. V létě by se tepelné čerpadlo země voda nemělo využívat, aby se vrty nebo půdní kolektor zregenerovaly na topné období a nedocházelo tak k poklesu jeho výkonu. V případě, že bychom chtěli pomocí tepelného čerpadla odebírat teplo i přes léto k ohřevu teplé užitkové vody nebo k ohřevu bazénu, je nutné předem naddimenzovat zemní kolektor nebo délku vrtů přibližně o 15%.

Jak dlouho trvá instalace tepelného čerpadla země/voda x vzduch/voda?

Pro tepelné čerpadlo vzduch/voda není nutné povolení, standardní montáž obnáší 3 – 4 dny. U tepelného čerpadla země voda je před zahájením vrtných prací nutné zařídit povolení pro vrty a zajistit odvoz vyvrtané suti. K povolení potřebujete projekt na zemní sondy, schválení příslušného povodí, báňského úřadu a hydrogeologický průzkum. Kompletní instalace tepelného čerpadla země voda se zemní sondou trvá běžně až několik měsíců. Důležité je vybrat správného dodavatele vrtů, vždy platí pravidlo lépe méně hlubších než více mělčích vrtů.

Jaký je rozdíl v investičních nákladech tepelných čerpadel země voda x vzduch voda?

Kompletní cena instalace u rodinného domku o tepelné ztrátě cca 10kW je u tepelného čerpadla vzduch/voda o cca 85 000,-Kč (bez DPH!) levnější než u tepelného čerpadla země/voda. Cena u země/voda dále nezahrnuje zemní práce na dopojení vrtů cca 5 000,-Kč , vodotěsný kontejner na odvoz vytěžené horniny nutný při vrtání cca 5 000,- Kč a projektovou dokumentaci na povolení vrtů cca 10 000,- Kč. Podle legislativy ČR je nutné u vrtů a zemních kolektorů , které se nenachází v půdorysu rodinného domu počítat se základní sazbou DPH, tedy s 19%. U tepelných čerpadel země voda tvoří vrty značné procento celkové investice do tepelného čerpadla a základní sazba DPH je oproti tepelným čerpadlům vzduch voda výrazně zdražuje. Na samotná tepelná čerpadla (země voda i vzduch voda) umístěná v rámci půdorysu objektu platí pro domácnosti snížená sazba DPH, 5%. V číslech: u vrtu 140m za 126 000,-Kč je to další navýšení o cca 18 000,-Kč (rozdíl sazby 5 a 19%). Celkový rozdíl instalace u tepelného čerpadla 10 kW vzduch voda versus země voda je 100 000,-Kč ve prospěch vzduchového tepelného čerpadla!

Jaký je rozdíl v provozních nákladech čerpadel země voda x vzduch voda?

U tepelného čerpadla země/voda jsou provozní náklady o cca 10% nižší , než u tepelného čerpadla vzduch/voda. Při spotřebě energie na vytápění za rok (u rodinného domku o tepelné ztrátě cca 10kW cca 7 000 Kč/rok) je úspora u TČ země/voda pouze cca 700Kč/rok. Při investici do tepelného čerpadla země voda, které je celkově u rodinného domku o tepelné ztrátě cca 10kW cca o 100tis. dražší než odpovídající výkon tepelného čerpadla vzduch voda je tedy návratnost investice tepelného čerpadla země voda ku vzduch voda přibližně 140 let.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je v principu chladicí zařízení. Stejně jako např. chladnička. Má dvě strany - vysokotlakou, na které topí (předává teplo vodě otopné soustavy) a nízkotlakou, na které chladí (nejčastěji odebírá teplo z venkovního prostředí). Je poháněno elektrickou energií. Hlavní součásti chladícího okruhu tepelného čerpadla jsou kompresor, kondenzátor, expanzní ventil a výparník. Okruh je naplněný pracovní látkou – chladivem, které periodicky mění své skupenství. Ve výparníku se chladivo při nízkém tlaku odpaří a odebere tím teplo např. venkovnímu vzduchu. V kompresoru se páry chladiva stlačí, tím dojde ke zvýšení jejich teploty. V kondenzátoru stlačené páry předají teplo otopné vodě a zkapalní. Expanzní ventil prudce sníží tlak, kapalné chladivo se vstřikuje do výparníku a celý cyklus se opakuje.

Co znamenají termíny „vzduch-voda“; „země-voda“; „voda-voda“?

Tyto termíny označují systémy tepelných čerpadel. První slovo označuje látku nebo prostředí, ze kterého se nízkopotenciální teplo získává, např. venkovní vzduch, země-půda, spodní (studniční) nebo technologická voda. Druhé slovo označuje látku nebo prostředí, do které se teplo předává. U vytápění je to většinou voda otopné soustavy, u větracích jednotek s tepelným čerpadlem je to větrací vzduch.

Co je topný faktor?

Topný faktor je poměr topného výkonu a elektrického příkonu tepelného čerpadla. Jeho hodnota je závislá na podmínkách, při kterých tepelné čerpadlo pracuje a je vždy větší než 1. Čím je toto číslo větší, tím je tepelné čerpadlo efektivnější.

Jaká je hlučnost tepelného čerpadla?

Hlučnost tepelného čerpadla se dá přirovnat k hlučnosti větší mrazničky. Hodnoty hlučnosti lze získat u výrobce tepelných čerpadel nebo certifikované projekční firmy. Solidní výrobci umožňují zájemcům poslechnout si referenční tepelná čerpadla za provozu.

Nebude venkovní jednotka tepelného čerpadla „vzduch-voda“ obtěžovat hlukem sousedy?

Venkovní jednotka je vybavena ultratichými ventilátory, které však jsou zdrojem určitého aerodynamického hluku. Hlučnost venkovní jednotky lze omezit vhodným umístěním, které doporučí projektant nebo autorizovaná montážní firma. Ventilátory navíc pracují s dvoustupňovou regulací otáček, kterou se může dále snížit hlučnost v nočním provozu.

Mohu tepelné čerpadlo použít ve stávající otopné soustavě?

Ano, pokud je stávající otopná soustava schopna vytopit objekt na požadovanou teplotu při vstupní teplotě vody do otopných těles cca 50°C. Toto lze nejlépe zjistit měřením v nejchladnějších dnech. Konkrétní případy doporučujeme konzultovat s projektantem. Samotížné, ve většině případů předimenzované otopné soustavy požadavkům tepelného čerpadla zpravidla vyhovují.

Jaká je životnost tepelného čerpadla?

Životnost tepelného čerpadla PZP se odhaduje na 25 až 30 let. Odvozuje se od životnosti nejvíce namáhané součásti tepelného čerpadla, tedy použitého kompresoru. Firma COPELAND předpokládá u spirálového kompresoru (SCROLL) díky jeho konstrukci životnost 2 až 2,5 násobnou oproti pístovému kompresoru srovnatelného výkonu (průměrná životnost pístového kompresoru ověřená v praxi je 15 let).

Jaké poskytujete záruky na tepelné čerpadlo?

Záruční doba na tepelné čerpadlo je 5 let při dodržení stanovených záručních podmínek.